✆  85 742 30 30  •  605 900 902

Mastermed
Jesteśmy dla Ciebie

Strona główna > O firmie > Klauzula Informacyjna dla pacjentów

Klauzula Informacyjna dla pacjentów

V3 z dnia 01.03.2021

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska

        Spółka jawna z siedzibą ul. Mazowiecka 48   lok. U1 I P, 15-302 Białystok.

2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez

        e-mail:  inspektor.odo@mastermed.eu;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności dla celów: profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

e) komunikacji telefonicznej, mailowej oraz kontaktu korespondencyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

f) zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka jawna (monitoring wizyjny) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) Narodowy Fundusz Zdrowia,

c) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

d) inne podmioty lecznicze współpracujące z Mastermed w celu zapewnienia ciągłości leczenia

     oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

e) osoby upoważnione przez Administratora,

f) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem  (w szczególności: dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, dostawcy usług prawniczych i doradczych oraz księgowo-administracyjnych, dostawcy usług archiwizacyjnych, firmy świadczące usługi w zakresie sprawozdawczości dla NFZ, dostawcy usług kurierskich i pocztowych),

g) osoby upoważnione przez pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

a) przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

b) przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określony w przepisach prawa.

c) domomentu ustania przyczyn biznesowych, dla których dane są przetwarzane w uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora,

d) przez okres 30 dni w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego

 6)     Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7)    W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka jawna danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8)    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta.

 9)    Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.

© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO

do góry