✆  85 742 30 30  •  605 900 902

Mastermed
Dbamy o Wasze zdrowie

Strona główna > Usługi NFZ > Program Badań Prenatalnych

Program Badań Prenatalnych

Kwalifikacja do Programu Badań Prenatalnych:
W celu włączenia do Programu Badań Prenatalnych, wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości
i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania
do programu.
 

Skierowanie do Programu Badań Prenatalnych musi zawierać:

 • wyraźną pieczątkę podmiotu kierującego z czytelnym numerem REGON i numerem umowy z NFZ (jeżeli taka umowa została zawarta).
 • wyraźną pieczątkę lekarza kierującego z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu.
 • kod ICD10 (międzynarodowy kod choroby).
 • podstawowe dane pacjenta (numer PESEL, dokładny adres).
 • wskazania do objęcia programem wraz z opisem stwierdzanych nieprawidłowości

 

Do włączenia do programu uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat);
 2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
 5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

 

 

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH OBEJMUJE:

 

1. Badania nieinwazyjne w diagnostyce prenatalnej:

a) badanie USG płodu wykonane zgodnie ze standardami FMF przyjętymi przez Sekcję Ultrasonograficzną Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego – przewidzianymi dla tego badania. Pierwsze badanie USG powinno wykonać się pomiędzy 11-a 13 (+6 dni) tygodniem ciąży, kiedy wymiar CRL wynosi 45 – 84 mm, kolejne badanie USG wykonuje się pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży,
b) badania biochemiczne (oznaczenia w surowicy krwi), lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu określonych testów w zależności od wieku ciąży:

 • PAPP-A – osoczowe białko ciążowe A,
 • β-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta),
 • AFP – alfa fetoproteina,
 • Estriol – wolny estriol;

 

2. Wykonanie komputerowej oceny ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych zgodnie ze standardami FMF;

 

3. Podjęcie decyzji o włączeniu pacjentki do dalszych etapów postępowania diagnostycznego;

 

4. Porada genetyczna obejmująca w szczególności wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania (w przypadku wskazań medycznych skierowanie na badania inwazyjne po wyrażeniu przez pacjentkę zgody na ich wykonanie);

 

5. Procedury inwazyjne w diagnostyce prenatalnej - pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu lub kordocentezy pod kontrolą USG;

 

6. Badania genetyczne, które obejmują w szczególności:

a) klasyczne badania cytogenetyczne (hodowlę komórkową, wykonywanie preparatów do analizy cytogenetycznej -techniki  prążkowe, analizę mikroskopową chromosomów,

b) cytogenetyczne badania molekularne (analizę FISH -hybrydyzacja In situ z wykorzystaniem fluorescencji),

c) analizę DNA w przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych.


W przypadku, kiedy konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, pacjentka jest kierowana do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO

do góry